TJÄNSTER

ENTREPRENADBESIKTNING


Ny- tillbyggnad och renovering

Drömhuset är snart färdigbyggt och det närmar sig inflyttning, men innan inflyttning kan ske bör det göras en slutbesiktning för att säkerställa att entreprenören som byggt huset har utfört byggnationen fackmannamässigt, med god kvalité och i enlighet med det ni avtalat, och med gällande branschregler.

Slutbesiktningen utförs av en oberoende, erfaren besiktningsman där vi tillsammans med beställare, kvalitetsansvarig och entreprenör går igenom handlingar, kontrakt och gör en okulär besiktning.

Besiktningen dokumenteras i ett utlåtande som sedan ska ligga till grund för ett slutbevis och åtgärdspunkter för entreprenören.

Efter två år är det sedan dags för garantibesiktning, där vi okulärt kollar på uppkomna fel som entreprenör är skyldig att åtgärda.

Det är också av viktigt med besiktningar så ni får ett fackmannamässigt utfört våtrum, som sedan försäkringsbolagen kan försäkra fullt ut.

VÅTRUMSBESIKTNING


Kvalitetssäkrar våtrummet och förebygger fuktskador.

Ska ni renovera erat våtrum?

Vi besiktigar våtrum vid renovering, skada, försäkringsärenden samt i skadeförebyggande syfte.

Besiktningsmannens uppgift är att undersöka i vad mån entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar samt att arbetet är fackmannamässigt utfört enligt GVK, BKR, BBV och enligt Säkervatteninstallation och Elsäkerhetsverket.

Det kan vara en besiktning före färdigställande av en entreprenad för besiktning av uppbyggnad av väggar och bjälklag inkl dragning av avlopp, tappvattenledningar och tätskikt innan plattsättning utförs. Slutbesiktning vid färdigställande av entreprenaden är också av vikt för att försäkringsbolagen skall fullförsäkra erat nya våtrum. LÄGENHETSBESIKTNING

Ska du renovera, sälja eller köpa?

Bostadsrätter i Stockholms innerstad kostar idag lika mycket som villor. Trots det är det bara ett fåtal av köparna som gör en besiktning för att ta reda på lägenhetens fel och brister.

När du köper en bostadsrätt har du som köpare en undersökningsplikt. Den lag som styr bostadsrättsköpet är köplagen, inte jordabalken som gäller vid köp av fast egendom. Det är viktigt att du undersöker bostadsrätten noga eftersom du inte kan få ersättning av säljaren i efterhand för saker som du skulle ha hittat vid en statusbesiktning. Som privatperson är det svårt att utföra besiktningen själv om man inte har särskild kunskap, därför bör du anlita en besiktningsman.

Vår besiktning utförs okulärt, samt okulära bedömningar av installationer (el, ventilation, rör, avlopp) alltså inga förstörande ingrepp utförs. Som hjälp vid besiktningen har vi en fuktindikator som används vid behov för att indikera eventuella förhöjda värden på fukt. Fuktindikering är ett komplement och kan inte alltid användas.

STATUS & SKADEBESIKTNING

När är en skadebesiktning aktuellt?

En skadebesiktning är aktuell om du vet med dig eller har misstanke om att det kan finnas en dold skada efter exempelvis en vattenläcka, en avvikande lukt som tex mögel eller kemisk lukt.

Ibland så kan det även vara i samband med en överlåtelsebesiktning där en besiktningsman har hittat något som är misstänkt. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att det finns fog för den misstanken och ofta går det att utreda genom att använda mätinstrument.

Själva rivningen och demonteringen kan man göra själv eller låta en hantverkare göra. Däremot så ska själva dokumentationen kring resultatet av undersökningen göras av en besiktningsman, inte minst för att slippa problem med försäkringsbolaget.


FUKTUTREDNING / FUKTMÄTNING

Fuktmätning kan göras i badrum, på vinden, krypgrunden eller andra riskkonstruktioner eller i vilket rum som helst som har en antydan till fuktskada. Fukt kan mätas i betong, trä, och gips, men även i ett flertal andra material. Vi hjälper dig att mäta fuktkvot och luftfuktighet som sedan redovisas i ett fuktprotokoll.

Syftet med mätningen är främst att kontrollera om fuktinnehållet ligger över eller under kritiskt gränsvärde för tillväxt av mikroorganismer eller kemisk nerbrytning av limmer och liknande. Fuktmätning kan vara lämplig vid misstänkt fuktskada i konstruktion, innan installation av tex parkettgolv, plastmattor på bjälklag , innan målning av renoverade eller nya väggar och i förebyggande syfte.


UNDERHÅLLSPLAN

En underhållsplan är ett dokument där man sammanställer de underhållsåtgärder som ska utföras i framtiden. Fördelarna är flera. Risken för akuta oförutsedda utgifter minskar och den totala kostnaden för underhåll minskar eftersom tidig underhållsinsats oftast är billigare än en senare.

En byggnad ska underhållas så att de tekniska egenskaperna hos byggnaden i huvudsak bevaras under en ekonomiskt rimlig livslängd. Byggnadens yttre ska hållas i vårdat skick. Det är den som äger en byggnad eller en tomt som ansvarar för drift och förvaltning. Sköts inte underhållet så att regelverkets krav uppfylls, har byggnadsnämnden i den berörda kommunen möjlighet att ingripa.

Underhållsåtgärder kan placeras i två kategorier;

avhjälpande underhåll (samlingsbegrepp för åtgärder för att reparera en trasig produkt) och förebyggande underhåll (åtgärder för att förebygga och undvika fel).

Det förebyggande underhållet uppdelas i sin tur i periodiserat underhåll och driftnära eller löpande underhåll. Avhjälpande underhåll är att betrakta som akut underhåll som dessutom är svårt eller omöjligt att planera i tid. Det är viktigt att skilja underhåll från drift. Med drift menas fastighetsnära service som syftar till att övervaka och styra fastigheten.

Underhåll ska heller inte förväxlas med en investering som syftar till att öka fastighetens värde till skillnad från underhåll vars syfte är att bibehålla fastighetens värde.