TJÄNSTER

Entreprenadbesiktning

Förbesiktning, våtrumsbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning

Ny & tillbyggnation av villor och radhus

Drömhuset är snart färdigbyggt och det närmar sig inflyttning, men innan inflyttning kan ske görs en slutbesiktning för att säkerställa att dem som byggt huset har utfört byggnationen fackmannamässigt, med god kvalite och i enlighet med det ni avtalat.

Slutbesiktningen utförs av en oberoende, erfaren besiktningsman där vi tillsammans med beställare, kvalitetsansvarig och entreprenör går igenom handlingar, kontrakt och gör en okulär besiktning.

Besiktningen dokumenteras i ett slutbesiktningsprotokoll som sedan ska ligga till grund för ett slutbevis och åtgärdspunkter för entreprenören.

Efter två år är det sedan dags för garantibesiktningen där vi okulärt kollar på uppkomna fel som entreprenör är skyldig att åtgärda.

Har ni renoverat ett våtrum är det viktigt med besiktningar så ni får ett fackmannamässigt utfört våtrum, som sedan försäkringsbolagen kan försäkra fullt ut.

Överlåtelsebesiktning Säljare- /Köpare

Energibesiktning/deklaration kan beställas med samarbetspartner.

Varför ska du besiktiga?

När du ska köpa eller sälja hus är en certifierad och byggnadstekniskt erfaren husbesiktningsman en given investering att låta utföra en överlåtelsebesiktning. Vi genomför besiktningar för att ta reda på byggnadens kvalité och skick . Besiktningen skickas sedan digitalt i ett besiktningsprotokoll som både säljare och köpare drar nytta av och som är ett krav för en doldafelförsäkring.

Att köpa ett hus är för många sitt livs största affär, och vi vill göra köpet tryggare för både köpare och säljare. För köpare ger denna besiktning en trygget och en större vetskap om objektets skick och konstruktion. Som säljare vill ni överlåta er fastighet till köparen på ett säkert och bekymmersfritt sätt samt slippa framtida tvister.

Säljarens ansvar
Att besiktiga huset är lika viktigt för båda parter. Som säljare bör du göra en överlåtelsebesiktning. Det innebär att huset besiktigas för att både säljare och köpare ska vara medvetna om husets kvalité och skick.  Under besiktningen kontrolleras bl.a badrumsbrunnar, fall mot brunn, ventilation, yttertak och takavvattning, fasad, kryp och torpargrund, källare och vindsutrymmen. Besiktningen minimerar risken för att stora problem upptäcks efter att affären har avslutas och kontraktet är påskrivet. Med en överlåtelsebesiktning blir det även möjligt att täckna en doldafelförsäkring som gäller i 10år.

Köparens ansvar
Som köpare av en fastighet är det ni som har den så kallade undersökningsplikten. Den innebär i praktiken att alla fel som du som köpare kunde ha upptäckt vid en noggrann undersökning är ditt ansvar och kan inte åberopas efteråt som ett dolt fel. En erfaren besiktningsman kan hjälpa dig som köpare att förstå hur huset är byggt och var eventuella fel och brister kan finnas eller uppstå.

Köpargenomgång

Ta del av besiktningsprotokollet

I en köparegenomgång går vi igenom överlåtandebesiktningsprotokollet som utförts på uppdrag av säljaren.

Om säljaren redan har beställt och låtit utföra en överlåtelsebesiktning av huset i samband med försäljningen, är det viktigt för dig som köpare att ta del av protokollet från besiktningen. Här hjälper besiktningsmannen dig med en del av din undersökningsplikt.

Som köpare har man ett mycket stort ansvar enligt lag (Jordabalken kapitel 4, § 19) att undersöka huset och dess skick.


Säljarens ansvar
Att besiktiga huset är lika viktigt för båda parter. Som säljare bör du göra en överlåtelsebesiktning. Det innebär att huset besiktigas för att både säljare och köpare ska vara medvetna om husets kvalité och skick. Under besiktningen kontrolleras bl.a badrumsbrunnar, fall mot brunn, ventilation, yttertak och takavvattning, fasad, kryp och torpargrund, källare och vindsutrymmen. Besiktningen minimerar risken för att stora problem upptäcks efter att affären har avslutas och kontraktet är påskrivet. Med en överlåtelsebesiktning blir det även möjligt att täckna en doldafelförsäkring som gäller i 10år.

Köparens ansvar
Som köpare av en fastighet är det ni som har den så kallade undersökningsplikten. Den innebär i praktiken att alla fel som du som köpare kunde ha upptäckt vid en noggrann undersökning är ditt ansvar och kan inte åberopas efteråt som ett dolt fel. En erfaren besiktningsman kan hjälpa dig som köpare att förstå hur huset är byggt och var eventuella fel och brister kan finnas eller uppstå.


Areamätning

Få rätt arial i bl.a fastighetsdeklarationen

Osäker på er area? Beställ en areamätning så ni kan känna er trygga med uppgifterna i bl.a fastighetsdeklarationen eller inför försäljning, framförallt här i Stockholm då kvadratmeterpriserna är allt från 18,000-95,000kr/kvm.

Att arean är korrekt angiven är viktigt vid te.x en bostadsförsäljning är viktig då kvadratmeterpriset idag är högt. Endast en kvadrat mer eller mindre kan göra stor skillnad på priset och i vissa fall kan skillnaden vara betydligt större. Där av är det en bra affär att kontrollera boarean vid köp eller försäljning.

Det är säljare av en bostad är dessutom ansvariga för att ange rätt boarea. Genom en areamätning kan man undvika onödiga diskussioner och eventuell rättstvist om felaktig area.

Status och skadebesiktning

När är en skadebesiktning aktuellt?

En skadebesiktning är aktuell om du vet med dig eller har misstanke om att det kan finnas en dold skada efter exempelvis en vattenläcka, en avvikande lukt som tex mögel eller kemisk lukt.

Ibland så kan det även vara i samband med en överlåtelsebesiktning där en besiktningsman har hittat något som är misstänkt. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att det finns fog för den misstanken och ofta går det att utreda genom att använda mätinstrument.

Själva rivningen och demonteringen kan man göra själv eller låta en hantverkare göra. Däremot så ska själva dokumentationen kring resultatet av undersökningen göras av en besiktningsman, inte minst för att slippa problem med försäkringsbolaget.

Vem som bekostar vad är helt upp till vilken slags hemförsäkring du har. Har du tillägg och extra skydd så brukar det mesta ingå och bekostas av försäkringsbolaget (med åldersavdrag). Om skadan är gammal och sannolikt uppstod under tiden då den förra ägaren bodde där så kan det vara tal om en dold skada - det beror helt på förutsättningarna för hur skadan ser ut och är upp till besiktningsmannen och/eller försäkringsbolaget att bedöma.


Fuktmätning

Mäta fukt

Fuktmätning kan göras i badrum, på vinden, krypgrunden eller andra riskkonstruktioner eller i vilket rum som helst som har en antydan till fuktskada. Fukt kan mätas i betong, trä, och gips, men även i ett flertal andra material. Vi hjälper dig att mäta fuktkvot och luftfuktighet som sedan redovisas i ett fuktprotokoll.

Syftet med mätningen är främst att kontrollera om fuktinnehållet ligger över eller under kritiskt gränsvärde för tillväxt av mikroorganismer eller kemisk nerbrytning av limmer och liknande. Fuktmätning kan vara lämplig vid misstänkt fuktskada i konstruktion, innan installation av plastmattor på bjälklag , innan målning av renoverade eller nya väggar och i förebyggande syfte.


Våtrumsbesiktning

Kvalitetssäkrar våtrum och förebygger fuktskador

Ska ni renovera erat våtrum eller helt bygga nytt?

Vi besiktigar våtrum vid renovering, skada, försäkringsärenden samt i skadeförebyggande syfte.

Besiktningsmannens uppgift är att undersöka i vad mån entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar samt att arbetet är fackmannamässigt  utfört enligt GVK, BKR, Säkervatten.

Det kan vara en besiktning före färdigställande av en entreprenad för besiktning av uppbyggnad av konstruktioner, tätskiktet innan plattsättning samt slutbesiktning vid färdigställande av entreprenad. 

Eller bara en besiktning av utfört arbete.


Lägenhetsbesiktning

Ska du renovera, sälja eller köpa?

Bostadsrätter i Stockholms innerstad kostar idag lika mycket som villor. Trots det är det bara ett fåtal av köparna som gör en besiktning för att ta reda på lägenhetens fel och brister.

När du köper en bostadsrätt har du som köpare en undersökningsplikt. Den lag som styr bostadsrättsköpet är köplagen, inte jordabalken som gäller vid köp av fast egendom. Det är viktigt att du undersöker bostadsrätten noga eftersom du inte kan få ersättning av säljaren i efterhand för saker som du skulle ha hittat. Som privatperson är det svårt att utföra besiktningen själv om man inte har särskild kunskap, därför bör du anlita en besiktningsman.

Vår besiktning utförs okulärt, samt okulära bedömningar av installationer (el, ventilation, rör, avlopp)alltså inga förstörande ingrepp utförs. Som hjälp vid besiktningen har vi en fuktindikator som används vid behov för att indikera eventuella förhöjda värden på fukt. Fuktindikering är ett komplement och kan inte alltid användas.

Fortsatt Teknisk Utredning

Har du fått en sättning med större sprickor i huset? Eller ett läckande tak med fukt, mögel och/eller en rötskada?

Ibland upptäcks avvikelser när huset besiktas. Det kan till exempel vara en avvikande lukt, ett läckage i ytter eller innertak, en äldre fuktskada eller mögelskada. Då kan det finnas anledning att göra en mer omfattande undersökning, det som i besiktningsutlåtandet kallas för en FTU (Fortsatt teknisk utredning).

Syftet med utredningen är att ta reda på mer om hur avvikelsen ser ut och varför den har uppkommit.

En fortsatt teknisk utredning fastställer skadeorsaken och och dess omfattning. I utredningen görs också ett utlåtande om hur det på bästa sätt går att komma till rätta med problemet. Du får sedan ett åtgärdsförslag med en rekommendation kring vad som behöver göras.

Det är bra att känna till att den här typen av skadeutredningar kan kräva ingrepp i husets konstruktion. Det kan handla om borrhål/håltagningar i väggar, tak och golv etc.


Projektledning

Projektstyrning och arbetsledning av ditt villaprojekt

Att leda projekt kräver tydlighet och en effektiv samordning
Projektledningen ansvarar för projektets totala genomförande och är den övergripande funktionen inom vilken projektet ska organiseras, administreras och ledas. Projektledaren ansvarar för att projektet genomförs enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar.

Byggledningens uppgift är att bevaka beställarens intresse under genomförandeskedet. Detta gör vi genom att organisera, administrera, detaljplanera, följa upp entreprenadavtal och samordna byggprocessen. Detta görs naturligtvis i nära samarbete med beställaren.

Byggledning omfattar projektstyrning i produktionsskedet. Huvuduppgiften är att bevaka beställarens intressen inom ramen för ingångna entreprenadkontrakt.

Här krävs det goda kunskaper om kommunikation, upphandling, produktion, riskhantering, tid, ekonomi och arbetsmiljö för ett lyckat resultat.