Entreprenadbesiktning

Sitter ni med  drömmar om ett nybyggt hus, en renovering  eller tillbyggnad? Kvalitetssäkra ditt byggprojekt med oss!

Gör en Entreprenadbesiktning hos oss så får du en tryggare framtid med din investering både juridiskt och kvalitetsmässigt!

VEGA HUSBESIKTNING AB

Vi har tjugofem års erfarenhet i byggnadsbranschen
SBR Godkänd besiktningsman och
RISE Certifierad entreprenadbesiktningsman C002160

Hur fungerar en förbesiktning?

Förbesiktning görs vid den tid som står i kallelsen.

Förbesiktningen är informell och innehåller därmed ingen juridik utan skall mer ses som en syn av entreprenaden inför slutbesiktningen. Kriterierna för förbesiktning är detsamma som för slutbesiktningen mao vad ni har köpt, entreprenadkontrakt i förhållande till BBR (Boverketsbyggregler) och AMA (att bygga hus fackmannamässigt inom tolerans)

De eventuellt noterade felen skickas direkt till entreprenören, vid slutbesiktningen kommer

besiktningsmannen att läsa de noterade felen högt och stryka de avhjälpta felen.

Hur fungerar en slutbesiktning?

Slutbesiktningen görs vid den tid som står i kallelsen. Besiktningsmannen kommer då att undersöka huset, och för varje utrymme avgöra om det utförda arbetet stämmer med vad ni avtalat. Kontrakt och tillvalsbeställningar måste finnas vid besiktningen. Besiktningsmannen kommer inte att prova alla funktioner i huset. Det ska vara gjort av entreprenörerna, och bekräftas med intyg. Om du som beställare upptäcker att det finns andra fel än de som noterats i utlåtandet, eller upptäcker att någon funktion saknas kan detta anmälas till entreprenören inom sex månader från datum för godkänd slutbesiktning. Kontraktsparterna har möjlighet att framföra synpunkter under besiktningen, men det är alltid besiktningsmannen som på ett opartiskt sätt avgör om utförandet är rätt eller fel. Vid avgörandet använder sig besiktningsmannen av sin erfarenhet och de toleranskrav som finns. De fel som finns antecknar besiktningsmannen i ett utlåtande. Utlåtandet skickas snarast till beställare och entreprenör. Vid besiktningen ska besiktningsmannen avgöra om entreprenaden är godkänd eller ej godkänd. Blir den inte godkänd ska det göras en ny slutbesiktning på entreprenörens bekostnad.

Om det finns fel vid besiktningen gör besiktningsmannen en värdering av vad dessa fel kostar att åtgärda, och detta belopp kan du som beställare innehålla tills felen avhjälpts. Normalt har entreprenören två månader på sig att åtgärda felen. Skulle det inte bli åtgärdat kan du som beställare, efter att ha meddelat entreprenören, låta någon annan entreprenör åtgärda felen. Då använder man den innehållna summan för att betala åtgärderna.

Entreprenören är skyldig och har rätt att åtgärda de fel som antecknats inom skälig tid, vanligtvis inom 2 månader, efter att han mottagit utlåtandet. Beställaren ska göra det möjligt att utföra åtgärder, och i förekommande fall utföra finstädning efter åtgärderna. En godkänd entreprenad kan överlämnas till beställaren. Det innebär också att allt ansvar för huset som försäkringar och driftkostnader därefter vilar på beställaren.

Tänk på detta inför besiktningen

För att kunna avgöra om entreprenaden överensstämmer med kontraktet och de byggregler som gäller ska följande finnas vid besiktningstillfället:

Kontrakt med tillhörande ritningar och beskrivningar.

Ändringsavtal, byggmötesprotokoll eller annan handling som visar vad som ändrats sedan kontraktet undertecknades.

Undertecknade protokoll eller intyg från egenkontroll, provtryckning av vattenledningar,

injustering av värme och ventilation, isolationsprovning och jordfelsbrytartest av elanläggningen.

Protokoll från kontroller av speciella åtgärder för grundläggning som uppfyllnad, pålning eller annan åtgärd.

Undertecknat kvalitetsdokument från BBV, GVK eller MVK för tätskikt i våtrum.

Undertecknat intyg att fasadputs utförts enligt gällande monteringsanvisning eller

att fasadmurning utförts fackmässigt i dolda delar.

Intyg om att arbeten är utförda enligt "Säker vatteninstallation".

Intyg att glasrutor i förekommande fall uppfyller BBR:s krav på glassäkerhet.

För att möjliggöra att alla delar kan besiktigas skall:

Stege finnas för att kunna nå yttertaket och vinden.

Inspektionsluckor vara borttagna eller öppnade.

Entreprenören tillhandahåller belysning i alla utrymmen.

GDRP

Personuppgiftslagen

DINA PERSONUPPGIFTER ÄR SÄKRA HOS OSS

EU införde ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som började tillämpas i maj 2018.

Regelverket innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter

och vi behandlar era personuppgifter efter dessa regelverk.