Entreprenadbesiktning

Sitter ni med  drömmar om ett nybyggt hus, en renovering  eller tillbyggnad? Kvalitetssäkra ditt byggprojekt med oss!

Gör en Entreprenadbesiktning hos oss så får du en tryggare framtid med din investering både juridiskt och kvalitetsmässigt!

VEGA HUSBESIKTNING AB

Vi har tjugofem års erfarenhet i byggnadsbranschen

och kan erbjuda en hel besiktningsgrupp med 

Huvudbesiktningsman och biträdande besiktningsmän för

Tak och Fasad, El, Vvs/Styr, Hiss

SBR Godkänd och
RISE Certifierad entreprenadbesiktningsman C002160


Hur fungerar en förbesiktning?

Förbesiktning görs vid den tid som står i kallelsen. Förbesiktningen är informell och innehåller därmed ingen juridik utan skall mer ses som en syn av entreprenaden inför slutbesiktningen. Kriterierna för förbesiktning är detsamma som för slutbesiktningen med andra ord vad ni har köpt, entreprenadkontrakt i förhållande till BBR (Boverketsbyggregler) och AMA (att bygga hus fackmannamässigt inom tolerans) De eventuellt noterade felen skickas direkt till entreprenören, vid slutbesiktningen kommer besiktningsmannen att läsa de noterade felen högt och stryka de avhjälpta felen.

Hur fungerar en slutbesiktning?

Slutbesiktningen görs vid den tid som står i kallelsen. Besiktningsmannen kommer då att undersöka huset, och för varje utrymme avgöra om det utförda arbetet stämmer med vad ni avtalat. Kontrakt och tillvalsbeställningar måste finnas vid besiktningen. Besiktningsmannen kommer inte att prova alla funktioner i huset. Det ska vara gjort av entreprenörerna, och bekräftas med intyg. Om du som beställare upptäcker att det finns andra fel än de som noterats i utlåtandet, eller upptäcker att någon funktion saknas kan detta anmälas till entreprenören inom sex månader från datum för godkänd slutbesiktning. Kontraktsparterna har möjlighet att framföra synpunkter under besiktningen, men det är alltid besiktningsmannen som på ett opartiskt sätt avgör om utförandet är rätt eller fel. Vid avgörandet använder sig besiktningsmannen av sin erfarenhet och de toleranskrav som finns. De fel som finns antecknar besiktningsmannen i ett utlåtande. Utlåtandet skickas snarast till beställare och entreprenör. Vid besiktningen ska besiktningsmannen avgöra om entreprenaden är godkänd eller ej godkänd. Blir den inte godkänd ska det göras en ny slutbesiktning på entreprenörens bekostnad.

Om det finns fel vid besiktningen gör besiktningsmannen en värdering av vad dessa fel kostar att åtgärda, och detta belopp kan du som beställare innehålla tills felen avhjälpts. Normalt har entreprenören två månader på sig att åtgärda felen. Skulle det inte bli åtgärdat kan du som beställare, efter att ha meddelat entreprenören, låta någon annan entreprenör åtgärda felen. Då använder man den innehållna summan för att betala åtgärderna.

Entreprenören är skyldig och har rätt att åtgärda de fel som antecknats inom skälig tid, vanligtvis inom 2 månader, efter att han mottagit utlåtandet. Beställaren ska göra det möjligt att utföra åtgärder, och i förekommande fall utföra finstädning efter åtgärderna. En godkänd entreprenad kan överlämnas till beställaren. Det innebär också att allt ansvar för huset som försäkringar och driftkostnader därefter vilar på beställaren.

Hur fungerar en garanti/2års/§59 besiktning?

Garanti/2års/§59 besiktningen görs vid den tid som står i kallelsen. Besiktningsmannen kommer då att undersöka huset okulärt, för att i varje utrymme avgöra om det har uppkommit av sig självt så som sprickor i väggar och tak, färg som släppt och börjat flagna, sprickor och fogsläpp i kakel/klinker och uppkomna materielfel etc. Besiktningsmannen kommer inte att prova alla funktioner i huset. Om du som beställare upptäcker att det finns andra fel än de som noterats i utlåtandet, eller upptäcker att någon funktion saknas kan detta anmälas till entreprenör. I utlåtandet från 2årsbesiktningen får man inte införa fel som fanns vid någon av de tidigare besiktningarna, som tex slutbesiktningen. Undantag kan göras om parterna är överens om detta. Besiktningsmannen måste då göra en notering om att det är parternas överenskommelse.

Kontraktsparterna har möjlighet att framföra synpunkter under besiktningen, men det är alltid besiktningsmannen som på ett opartiskt sätt avgör om utförandet är rätt eller fel. Vid avgörandet använder sig besiktningsmannen av sin erfarenhet och de toleranskrav som finns. De fel som finns antecknar besiktningsmannen i ett utlåtande. Utlåtandet skickas snarast till beställare och entreprenör.

Hur fungerar en Särskild besiktning?

Särskilda besiktningen görs vid den tid som står i kallelsen. Besiktningsmannen kommer då att undersöka huset okulärt och med hjälpmedel för att i varje utrymme avgöra om det utförda arbetet stämmer med vad ni avtalat. Kontrakt och tillvalsbeställningar måste finnas vid besiktningen. Efter entreprenadtidens utgång kan det visa sig att en funktion har uteblivit eller att ett fel har återuppstått på grund av att det inte har åtgärdats ordentligt. Då kan någon av parterna begära en särskild besiktning. Felet ska ha funnits vid slutbesiktningstillfället, men inte märkts eller noterats av besiktningsmannen (60 § punkt 2 konsumenttjänstlagen). Beställaren kan påtala fel till entreprenören inom 6 månader efter slutbesiktningen (reklamation enligt 60 § punkt 3 konsumenttjänstlagen). Om parterna är oense om felen kan en särskild besiktning pröva om det förekommer fel i entreprenaden. I kallelsen till en särskild besiktning ska det anges vad besiktningen avser. Vid besiktningen får parterna föra talan, men det är besiktningsmannen som självständigt fattar beslut i ärendet.

Besiktningsmannen kan behöva fördjupa sig i specifika handlingar eller myndighetskrav för att bedöma om det föreligger fel. Därför kan han eller hon dröja med att redogöra för sitt ställningstagande tills utlåtandet har skickats ut.

Hur fungerar en Efterbesiktning?

En efterbesiktning görs för att undersöka om de fel som noterats vid tidigare besiktningar har blivit avhjälpta. I utlåtandet från efterbesiktningen får man inte införa andra fel än de som fanns vid någon av de tidigare besiktningarna, man får med andra ord inte lägga till nya fel och brister. Undantag kan göras om parterna är överens om detta. Besiktningsmannen måste då göra en notering om att det är parternas överenskommelse.

Hur fungerar en Överbesiktning?

Om någon part vill pröva utfallet av en besiktning kan han eller hon begära en överbesiktning. Då prövas frågor om entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel. En begäran om överbesiktning ska göras inom en månad efter det att parten fått utlåtandet från den besiktning som ska överprövas, om inte särskilda skäl finns för att förlänga tiden. Överbesiktningen utförs av en besiktningsman som parterna gemensamt utser. Överbesiktningen ersätter den besiktning eller den delen av besiktningen som lett till påkallandet.

Tänk på detta inför besiktningen

För att kunna avgöra om entreprenaden överensstämmer med kontraktet och de byggregler som gäller ska följande finnas vid besiktningstillfället:

Kontrakt med tillhörande ritningar och beskrivningar.

Ändringsavtal, byggmötesprotokoll eller annan handling som visar vad som ändrats sedan kontraktet undertecknades.

Undertecknade protokoll eller intyg från egenkontroll, provtryckning av vattenledningar,

injustering av värme och ventilation, isolationsprovning och jordfelsbrytartest av elanläggningen.

Protokoll från kontroller av speciella åtgärder för grundläggning som uppfyllnad, pålning eller annan åtgärd.

Undertecknat kvalitetsdokument från BBV, GVK eller MVK för tätskikt i våtrum.

Undertecknat intyg att fasadputs utförts enligt gällande monteringsanvisning eller

att fasadmurning utförts fackmässigt i dolda delar.

Intyg om att arbeten är utförda enligt "Säker vatteninstallation".

Intyg att glasrutor i förekommande fall uppfyller BBR:s krav på glassäkerhet.

För att möjliggöra att alla delar kan besiktigas skall:

Stege eller ställning finnas för att kunna nå yttertaket och vinden.

Yttertak skall vara snö och isfritt och erforderlig taksäkerhet skall finnas för ett säkert arbete.

Inspektionsluckor vara borttagna eller öppnade.

Entreprenören tillhandahåller belysning i alla utrymmen.

Vad händer nu när har besiktningsmannen avslutat sitt uppdrag?

Efter att besiktningsmannen skickat slutbesiktningsutlåtandet, vilket är ett juridiskt dokument, är hans uppdrag avslutat. Besiktningsmannen är opartisk och kan därmed inte uttala sig om hur fel ska avhjälpas.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med besiktningen?

Om beställare eller entreprenör är missnöjd med besiktningsmannens bedömningar har man rätt att inom en månad från det att man mottagit besiktningsutlåtande begära överbesiktning av hela eller delar av besiktningen. Sådan begäran ska ställas till motparten.

(se pkt 26 och 28 i ABS 09/ABS 18)

Hur lång tid har entreprenören på sig att åtgärda fel som är upptagna i besiktningsutlåtande?

De fel som är noterade i slutbesiktningsutlåtandet skall entreprenören avhjälpa snarast eller senast inom 2 månader om inget annat överenskommits. Om entreprenören inte avhjälper de noterade felen inom två månader eller överenskommen tid, kan beställaren, efter att skriftligen påpekat detta, avhjälpa felen genom att använda det innehållna beloppet. Dock rekommenderas att man konsulterar en entreprenadjurist innan åtgärder vidtages för att säkerställa att förfarandet blir juridiskt korrekt.

(se pkt 13 i ABS 09/ABS 18)

Vad gör jag om jag inte är nöjd med entreprenörens avhjälpande av fel?

När entreprenören har meddelat er att felen är avhjälpta rekommenderas att beställare och entreprenör tillsammans går igenom de noterade felen för att vara överens om att felen är fackmässigt avhjälpta.

Om man inte kan enas om att felen är avhjälpta, kan beställare eller entreprenör påkalla att en efterbesiktning ska utföras av besiktningsmannen för att få en bedömning om fel är fackmässigt avhjälpta eller ej.

(se pkt 24 och 28 i ABS 09/ABS 18)

Vad gör jag om jag hittar fel som besiktningsmannen missat och jag upptäcker sedan jag flyttat in?

Beställaren kan inom sex månader efter godkänd slutbesiktning, skriftligen reklamera utförande eller fel som missades eller inte syntes vid slutbesiktning till entreprenören. Om man inte kan enas om att reklamationen är ett fel eller ej, kan beställare eller entreprenören påkalla att en särskild besiktning utföres för att få detta bedömt.

(se pkt 11 i ABS 09/ABS 18 och 60§ Konsumenttjänstlagen)

Läs mer i ABS 09/ABS 18 (allmänna bestämmelser för småhusentreprenader) och Besiktningsmannaboken (handbok för besiktningar av nybyggda småhus)

Två-årig reklamationstid?

Om det uppkommer fel inom de första två åren så kan ni påkalla en §59 besiktning/tvåårsbesiktning för att konstatera om det framträtt fel inom denna period. Normalt bekostas denna besiktning av beställaren.

Läs mer i Konsumenttjänstlagen 17§ och 59§

GDRP

Personuppgiftslagen

DINA PERSONUPPGIFTER ÄR SÄKRA HOS OSS

EU införde ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som började tillämpas i maj 2018.

Regelverket innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter

och vi behandlar era personuppgifter efter dessa regelverk.